رقم شاه انجیر

رقم انجیر:   شاه انجیر

خاستگاه: فارس- استهبان

نوع انجیر: تازه­ خوری- خشکباری

سطح اهمیت تجاری: استان فارس