همکاری مشترک انجمن انجیر ایران و مرکز تحقیقات و ترویج کشاورزی کرنی آمریکا

در این نشست، دررابطه با همکاری های مشترک انجمن انجیر و مرکز تحقیقات کرنی پیشنهاداتی ارایه شد که با حضور مهندس کمال یدالهی و دکتر تمیس میشیلدز، متخصص آسیب شناسی گیاه برگزار شد، در رابطه با همکاری های مشترک انجمن و مرکز تحقیقات کرنی پیشنهاداتی ارائه شد. در این باره در این نشست، موضوعاتی از جمله سطح زیر کشت انجیر ایران، سطح زیر کشت انجیر استان فارس، ارقام انجیر و نحوه همکاری های موثر مورد بررسی قرار گرفت.