آنزیم فیسین

در این مطالعه آنزیم فیسین طی مراحل عصاره گیری رسوب دهی با سولفات آمونیوم و کروماتوگرافی تعویض یون در ستون کربوکسی متیل سفارز از میوه نارس انجیر خالص گردید.جهت بررسی…

ادامه خواندن آنزیم فیسین