بیماری زنگ انجیرKuehneola fici

این قارچ ابتدا در سال 1320 در ایران گزارش شده است. بیماری زنگ انجیر یک بیماری قارچی است که توسط گونه ای قارچ به نام ” Cerotelium fici ” ایجاد می شود. قارچ عامل بیماری زنگ انجیر برای تکثیر و گسترش به سطح برگ احتیاج دارد. این بیماری در صورت تشدید باعث ریزش زود هنگام برگ درختان انجیر می شود. 

در این بیماری انجیر ابتدا تعدادی لکه زرد در سطح بالای برگها ایجاد می شود با گسترش بیماری ، تعداد لکه ها افزایش پیدا کرده و تمام سطح برگ را فرا می گیرند. در ادامه رنگ لکه ها تغییر کرده و قهوه ای رنگ می شوند. 

و در زیر برگ ها پوستول های جوش مانندی ایجاد شده و سطح برگ انجیر شبیه به آهن زنگ زده در می آید. 

عامل بیماری زنگ انجیر ممکن است به میوه انجیر نیز سرایت کند که در آن صورت سوراخ های بر روی میوه ظاهر می شوند. این سوراخ ها به رنگ قرمز مایل به قهوه ای ، دایره ای شکل و به قطر ۰٫۵ میلی متر هستند. گاهی مواقع در پی تشدید این بیماری انجیر لکه های روی سطح برگ کاملا به هم پیوسته می شوند. که این امر باعث می شود برگها زرد شده و ریزش کنند. 

قارچ عامل بیماری زنگ انجیر بر روی درخت از یک برگ به برگ دیگر گسترش پیدا می کند. انتقال عامل بیماری در بین درختان بوسیله باد و بارش باران انجام می گیرد. 

مبارزه با بیماری زنگ انجیر 

برای کاهش خطرات بیماری و جلوگیری از گسترش آن کارهای مانند موارد زیر را می توان انجام داد : 

-از بین بردن برگ های دچار بیماری 

-با هرس کردن مداوم و سالیانه درخت باعث بهبود تهویه در بین شاخه های درخت شوید. 

-از بین بردن علفهای هرز برای کاهش رطوبت اطراف درختان 

-تقویت درختان دچار بیماری زنگ انجیر 

-استفاده از بردوفیکس به شرح زیر: 

– سم پاشی با بردوفیکس ١۰ در هزار پس از ریزش ٧۰ درصد برگ ها در پاییز 

– سم پاشی با بردوفیکس ١۰ در هزار پس از هرس زمستانه 

– سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار هنگام تورم جوانه ها 

– سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار هنگام تشکیل میوه