بیماری فیتوفترا Phytophthora cryptogea

پوسیدگی طوقه پیشرفت سریعی دارد.برگهای درخت پژمرده و خشک شده و به درخت می چسبند.آلودگی مزمن ریشه موجب کم شدن رشد درخت ،پیری زودرس و ریزش برگها می شود. معمولاً درختان جوان ،زمانی که به باردهی می رسند زودتر آلوده می شوند زیرا سیستم ریشه و نیز طوقه آنها کوچک تر از درختان پیر می باشد.انواع قارچ فیتوفتورا ریشه های اصلی را که وصل به درخت هستند می پوساند. در ابتدای آلودگی، درختان بیمار از سالم قابل تشخیص نیستند اما با پیشرفت بیماری در اثر تخریب ریشه یا طوقه، نشانه های خشکی و پژمردگی در اندام های فوقانی آشکار می شود، سپس تاج آن ها تنک و دچار ریزبرگی و خزان زودرس می شوند. این بیماری هرجا که میزبان حساس و رطوبت خاک بالا داشته باشد، شیوع دارد. 

 از طوقه درخت انجیر با علائم پوسیدگی طوقه جمع آوری شده از منطقه شبانکاره در استان بوشهر این قارچ با مشخصات زیر جدا گردیده است: 

اسپورانژیوم بدون پاپیلا ، گلابی شکل اکثرا با قاعده گرد به ابعاد ۳۲ در 8/52  میکرومتر و نسبت طول به عرض برابر با 6/1 که اسپورانژیوم فقط در محیط مایع تشکیل می گردد. این گونه گرما دوست تشخیص داده شده است. روی شاخه های جوان انجیر بیماری زایی شدید دارد.