توجیه اقتصادی

کشت محصول انجیر به صورت دیم می باشد که تحمل تنش خشکسالی را دارد به همین دلیل کاشت این محصول در ایران با توجه به بحران آب در کشور رو به گسترش است. 

هر درخت انجیر خشک به طور میانگین 10 کیلوگرم (در صورتی که بارندگی مناسب باشد) ثمر می دهد. با این حال استان هایی هستند که در آنها درختانی با ثمردهی 100 کیلوگرم محصول نیز وجود دارد.  

آنزیم فیسین که خاصیت دارویی دارد در شرایط آب و هوایی خشک بیشتر در انجیر تولید می شود. به همین دلیل انجیری که در شرایط دیم تولید شده باشد خاصیت دارویی بیشتری داشته  و برای درمان بیماری هایی از جمله فشار خون بالا بسیار موثرتر است. 

از سوی دیگر، در شرایط دیم عموما از کود و سم برای بهبود رشد و کیفیت و آفت زدایی استفاده نمی شود که این امر هزینه های ناشی از داشت یک محصول را کاهش می دهد. 

انجیر ایران کالایی منحصر بفرد است که در ایران به صورت ارگانیک تولید می شود. از آنجا که هزینه تولید این محصول پایین است و صادرات آن و فراورده هایش با قیمت بالایی صورت می پذیرد، موجب ارزآوری خوبی برای اقتصاد کشور شده است.

بنابراین هم برای تولیدکننده و هم برای صادرکننده آن تولید و صادرات آن مقرون به صرفه است.

کشت محصول انجیر به صورت دیم می باشد که تحمل تنش خشکسالی را دارد به همین دلیل کاشت این محصول در ایران با توجه به بحران آب در کشور (خالی شدن سفره های آب های زیر زمینی و کمبود بارش های فصلی) رو به گسترش است.   
هر درخت انجیر خشک به طور میانگین 10 کیلوگرم (در صورتی که بارندگی مناسب باشد) ثمر می دهد. با این حال درختی که 100 کیلوگرم محصول دهد نیز وجود دارد.  
آنزیم فیسین که خاصیت دارویی دارد در شرایط آب و هوایی خشک بیشتر در انجیر تولید می شود. به همین دلیل انجیری که در شرایط دیم تولید شده باشد خاصیت دارویی بیشتری داشته  و برای درمان بیماری هایی از جمله فشار خون بالا بسیار موثرتر است. 
از سوی دیگر، در شرایط دیم عموما از کود و سم برای بهبود رشد و کیفیت و آفت زدایی استفاده نمی شود که این امر هزینه های ناشی از کاشت یک محصول را کاهش می دهد.  به همین جهت از آنجا که این محصول خاصیت دارویی بالایی دارد و در شرایط فعلی آب و هوایی به خوبی رشد می کند، کشت آن از لحاظ اقتصادی بسیار به صرفه می باشد.
Previous
Next