رقم A لاکی

انجیر خشک گرید (A) لاکی شامل دانه هایی به رنگ قهوه ای  و سایز  میانگین 20 میلیمتر می باشد..