مگس های میوه

یکی از مهم ترین آفات انجیر بویژه در سال های اخیر مگس ها می باشند که گرچه همگی به خانوادهDrosophilidae  تعلق دارند ولی اهمیت و میزان خسارت آن ها کم و بیش باهم متفاوت می باشند. مگس های میوه در زمره مهمترین آفات محصولات کشاورزی می باشد که با توجه به دامنه میزبانی وسیع و توان بالقوه زیاد جهت ایجاد خسارت های هنگفت اقتصادی می تواند امنیت غذایی کشورها و مصرف کنندگان را به مخاطره انداخته و همچنین اختلالاتی جدی در برنامه های صادرات و تجارت محصولات کشاورزی در عرصه بین الملل برای کشور ها ایجاد می کند. مگس های میوه به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم به محصولات کشاورزی خسارت می زنند. خسارت مستقیم در اثر تخم گذاری مگس های ماده در میوه های تازه و تغذیه لارو ها از بافت گوشتی میوه ایجاد می شود. خسارت غیر مستقیم نیز ناشی از ورود  عوامل بیماری زای ثانویه قارچی به درون میوه های آلوده است و به همین دلیل در در تجارت جهانی، انواع میوه ها که ممکن است حامل لارو مگس های میوه باشند با انواع مقررات قرنطینه ای مواجه می شوند. 

خانوادهDrosophilidae 

طول حشرات بالغ 3-4mm که سینه آن ها قهوه ای رنگ و رنگ چشمان آن ها متفاوت و از قرمز تا سیاه متغیر است. ظاهر بدن آن ها قهوه ای است.  

علائم آلودگی به مگس های میوه: 

وقتی مگس ها در اطراف آشپزخانه یا سطل های زباله و در نزدیکی میوه یا سبزیجات پوسیده دیده می شوند نشانه های شیوع مگس های میوه است. مراحا رشدی مگس های میوه در مدت چند روز طی می شود و در شرایط بهینه درجه حرارت، می تواند در مدت یک هفته کامل شوند و تا 30 روز زندگی می کنند. 

کنترل آفت مگس میوه: 

یکی از موفق ترین روش های تله گذاری استفادهاز مخمر و آب قند در شیشیه های شفاف و دهان گشاد می باشد.از دیگر موارد طعمه گذاری می توان به قلمه های حاوی طعمه های غذایی، ترکیبات پارافومون یا کارت های زرد چسبی اشاره کرد. میوه های آلوده ای که در مزرعه یا باغ باقی می مانند به عنوان یک منبع غذایی مگس ها بکار رفته بنابراین بایستی میوه های خیلی رسیده و پوسیده از باغ جمع آوری و با آفتاب دهی آن ها در زیر پلاستیک شفاف یا در زیر خاک کردن نسبت به از بین بردن مگس های موجود در میوه اقدام کرد. برداشت کردن به موقع میوه ها می تواند در کاهش این آفت خیلی موثر باشد. لازم است قبل از تخم گذاری مگس ها کنترل آفت آغاز شود زیرا سموم و طعمه ها قادر به از بین بردن لارو هایی که در میوه ها هستند نمی باشند.