کرم به Euzophera bigella zell (phycitidae, Lep)

کرم به ، به عنوان حشره چوبخوار روی تنه درختان به، سیب و گلابی و سایر درختان میوه سردسیری دیده می شود. این آفت نیز مانند اکثر آفات درخت انجیر در محل شکاف ها و ترکهایی که در روی تنه و شاخه وجود دارد تخم گذاری می کند. لارو از مسیر این شکاف ها به زیر پوست نفوذ می کند. در اثر تغذیه لاروها از تهيه كامبيوم و قسمت زیری پوست، لکه های تیره رنگ و خشکیده ای روی تنه و شاخه به وجود می آید که با ادامه فعالیت آفت، قسمت های آسیب دیده به تدریج گسترش می یابد و به صورت پوسته های نسبتا بزرگی از تنه و شاخه جدا می گردد. در مناطقی که درختان انار و انجیر توام با هم وجود دارند تراكم آفت کرم به ، روی انجیر به مراتب بیشتر می باشد. فعالیت لاروها در زمستان نیز کم و بیش ادامه داشته و معمولا لاروهای این حشره در تمام طول سال در زیر پوست تنه و شاخه انجیر به فعالیت خود ادامه می دهند.