آنزیم فیسین

در این مطالعه آنزیم فیسین طی مراحل عصاره گیری رسوب دهی با سولفات آمونیوم و کروماتوگرافی تعویض یون در ستون کربوکسی متیل سفارز از میوه نارس انجیر خالص گردید.

جهت بررسی فعالیت پروتئولیتیکی آنزیم ،فیسین خالص شده تحت چهار شرایط بافری مختلف بر پرتئین های کازئین و ژلاتین اثر داده شد.