تنش خشکی

استهبان با دو میلیون اصله درخت انجیر، مهمترین منطقه تولید انجیر دیم در ایران است که با مشکل کم آبی روبروست. تحقیق حاضر اثرات سطوح مختلف تنش آبیری را بر واکنش روزنه و سلول نگهبان در آزمایشی به صورت فاکتوریل 4*4 در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار داده است.

واژه های کلیدی : انجیر خوراکی ،کم آبیاری، واکنش روزنه، اندازه سلول محافظ