کنه در ارقام مختلف انجیر

کنه از دشمنان طبیعی کنه های آفت درختان انجیر در ایران و جهان است. فراوانی جمعیت ای کنه روی 11 رقم انجیر طی سال های 1379و 1380 در منطقه ساه بررسی شد. در اجرای این تحقیق از طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار و هر تکرار شامل یک درخت برای نمونه برداری استفاده شد. شمارش جمعیت مراحل فعال کنه، با قرار دادن کادر چهار سانتی متر مربعی در طرفین رگبرگ اصلی در سطح زیرین برگ درختان انجیر و با استفاده از میکروسکوپ تشریحی انجام شد.