اعلام جدیدترین تغییرات مقررات قرنطینه در شهر شانگهای و استان های همجوار