اولین کارگاه مدیریت باغ درختان انجیر در استهبان

اولین کارگاه آموزشی انجمن انجیر ایران با موضوعیت مدیریت باغ درختان انجیر با همکاری جهاد کشاورزی استهبان در این شهرستان برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی که دکتر مسلم جعفری محقق هیئت علمی ایستگاه تحقیقاتی انجیر استهبان تدریس آن را به عهده داشتند، مباحثی از جمله مکان یابی مناسب برای کاشت درختان انجیر، نحوه کاشت، هرس و تغذیه درختان در این جلسه مطرح گردید.