برگزاری کارگاه آموزشی سلام انجیر در روستای آبسرد خفر

روز شنبه 13 دی ماه 1399، روستای آبسرد خفر در شهرستان جهرم میزبان کارگاه آموزشی یک روزه توسط انجمن انجیر ایران بود.این کارگاه با تمرکز بر روی معرفی آفات و بیماری هایی که محصول انجیر را در باغات تهدید می نماید و روش های مقابله با آن ها برگزار شد و در آن به بررسی بیماری ها و آفت هایی از قبیل کنه تارتن انجیر،بیماری شانکر انجیر، موزائیک انجیر، ترشیدگی انجیر و شپشک ستاره ای پرداخته شد.