همکاری انجمن انجیر ایران با محققان و دانشمندان ایرانی