همکاری مشترک انجمن انجیر ایران با دانشگاه دیویس کالیفرنیا

رایزنی های اولیه برای ایجاد همکاری های مشترک بین انجمن انجیر ایران و دانشگاه دیویس کالیفرنیا صورت پذیرفت. رئیس انجمن انجیر ایران با دکتر لوئیس فرگوسن، مدیر ترویج و گیاه شناس ارشد این دانشگاه، دیدار کردند.

ایجاد ارتباط موثر و همکاری های بلند مدت بین انجمن انجیر ایران و دانشگاه کالیفرنیا از موضوعات این دیدار بود.