آفت سپردار واوی انجیر Lepidosaphes conchiformis Gmelin (Diaspididae,Homoptera)

سپردار واوی انجیر یکی از آفات مهم انجیر در مناطق استهبان، نی ریز و خفر می باشد که به درختان انجیر  خسارت وارد می آورد. این آفت علاوه بر انجير به درختان ارغوان، گردو، چنار، پسته وحشی، صنوبر،  انار، گلابی جنگلی، بید و طاووسی سیب ، نارون نیز حمله کرده و تنه، شاخه و برگ را مبتلا می کند.  خسارت آفت سپردار انجیر بیشتر بر روی برگ و شاخه های جوان و به ندرت در روی میوه مشاهده میشود.  این آفت خصوصا به درختان جوان حمله می نماید. محل تغذیه سپردار انجیر در روی برگها با از بین رفتن  کلروفیل بیرنگ شده و به زردی و نهایت به سوختگی می گراید. برگهای آلوده دارای رنگ سبز روشن تری  بوده و زودتر از برگهای سالم خزان می کنند.  تغذیه شدید سپردار انجیر از برگ، شاخه و تنه درختان  موجب تضعیف شدن آنها شده و شرایط را برای حمله سایر آفات انجیر مناسب می کند. مثلا درختان شديدا  آلوده به سيردار مورد حمله پوست خواری از خانواده Scolytidae قرار گرفته که موجب خشکیدگی  درختان می شود. 

زیست شناسی سپردار انجیر 

سپر دار ماده ، گلابی شکل است . این آفت انجیر در فصل زمستان ، خمیده و به رنگ قهوه ای است.  سپردار ماده در فصول بهار و تابستان مقداری تغییر رنگ داده و رنگ روشنتری به خود می گیرد و میزان  خمیده گی آن نیز کاهش می یابد. سپردار انجیر هم بر روی سطح برگ و هم پشت برگ ها دیده می شود.  سپرداری که پشت برگ های انجیر قرار دارند نسبت به سپردارهای روی برگ و روی شاخه کوچکتر و  رنگ آنها نیز روشن تر است. سپردار نر فقط در فصول بهار و تابستان دیده می شود. این آفت درخت  انجیر زمستان را به صورت حشره کامل روی شاخه و تنه درختان سپری می کند. از اواخر اسفندماه  تخم ریزی خود را زیر سپر آغاز می نمایند و تا اواخر فروردین ماه ادامه دارد. متوسط تعداد تخم که در  تاریخ اوج تخمریزی در نسل های مختلف مقایسه شده، برای ماده های زمستان گذران تقریبا دو برابر تعداد  تخم در تابستان بوده است. همزمان با حداکثر شدن تخم ریزی، تفریخ تخم ها نیز آغاز می گردد. دوره جنینی ۵ -۲ هفته طول می کشد. تعداد کمی از پوره هایی که از تخم خارج شده ، در روی شاخه ها ثابت شده و اکثر  آنها به طرف برگها مهاجرت می کنند. اولین پوره های حاصله از ماده های زمستان گذران در اوایل خرداد ماه  تبدیل به حشره کامل نر و ماده می شوند. ماده های نسل جدید ، تخم ریزی خود را آغاز می کنند که دوره  اوج تخم ریزی در نسل دوم در مقایسه با نسل اول کوتاه تر بوده است. 

جمعیت آفت سپردار انجیر در زمان تبدیل از تخم به حشره کامل کاهش چشم گیری پیدا می کند که این نشان  از وجود دشمنان طبیعی این آفت است. تعدادی از این دشمنان طبیعی به شرح زیر بوده است 

لارو پارازیتوئیدی : دو نوع لارو aphytis libanicus trabulsi , cybocephalus وجود دارند که با حمله  به سپردار ماده از تخم ها و خود حشره ماده تغذیه می کند. 

زنبور پارازیتوئید : این زنبور حشره کوچک زرد رنگی است. زنبور فوق الذکر در اکثر موارد زمانی داخل  بدن میزان قابل رؤیت هستند که تغذبه و رشد خود را کامل کرده باشند. این زنبور با پارازیت کردن پوسته  بدن این آفت انجیر ، سوراخی در روی سپر آن ایجاد می کند. سپس پوست بدن میزبان را پاره نموده  فضولات سیاه رنگ خود را بیرون ریخته و در بدن میزبان تخم ریزی می کند. 

لارو شکارچی Chocephalus sp : که در زیر سپر از حشرات ماده و تخم سپردار تغذیه می نماید. این  لارو قادر است به بیش از یک سپر حمله و از طرف جانبی سپر جدیدی را سوراخ نموده و وارد آن شود. 

مبارزه شیمیایی با آفت سپردار انجیر 

مبارزه با این آفت انجیر باید قبل از تشکیل سپر کامل و در زمان حداکثر تفریخ تخم ها صورت گیرد.  بهترین زمان مبارزه در نسل اول از اواسط اردیبهشت تا اوایل خرداد و در نسل دوم در تیرماه بوده است ولی در نسل های بعدی به علت اختلاط نسل ها از امکان موفقیت کاسته میشود.  برای مبارزه با این آفت انجیر میتوان از سموم فسفره تماسی و سیستماتیک استفاده کرد.