شب پره پیچاننده انجیر Phycodes radiate (Ochscenheimer,1808)

در نمونه آفت زده برگ درختان انجیر خوراکی جمع آوری شده از یک منزل مسکونی در شیراز در اواخر 1394 ، نوعی لارو مشاهده شد که ضمن تغذیه از اپیدرم رویی و یارانشیم برگهای انجیر، لبه برگ ها را پیچانده و تارهایی در زیر برگ های درخت می تند. وجود فضولات سیاهرنگ کروی شکل لارو به تعداد زیاد در محل تغذیه از دیگر علائم مشخص این حشره می باشد. لارو متعلق به گونه ای شب پره به نام phycodes radiata از خانواده Brachodidae می باشد. این گونه شب پره به پیچاننده برگ انجیر شهرت دارد. لازم به ذکر است که بدلیل شباهت آثار فعالیت و علائم خسارت لاروهای این شب پره با فعالیت و علائم خسارت لاروهای شب پره بید انجیر در مواردی خسارت آن ممکن است به اشتباه به بید انجیر نسبت داده شود. نمونه این آفت در سال 1393 نیز از روی درختان انجیر استان فارس جمع آوری شده بود.