موریانه

میوه انجیردر استان فارس پس از رسیدن و خشک شدن به تدریج  از روی درخت به زمین می ریزد و باغداران هر چند روز یکبار نسبت به برداشت و جمع آوری محصول اقدام می نمایند؛ یکی از آفات در زمان برداشت محصول انجیر موریانه می باشد. این آفت با حمله به میوه های انجیر موجود در زیر درختان باعث از بین رفتن میوه و خرابی آن می شود. باغداران انجیر با مشاهده این میوه ها نسبت به له کردن این میوه ها که پر از موریانه می باشد اقدام می کنند. در صورتی که فصل برداشت انجیر مصادف با بارندگی گردد خسارت این آفت شدید تر می باشد. یکی از راههای کنترل این آفت این است که زمان جمع آوری و برداشت انجیر را کوتاه نموده تا موریانه فرصت خسارت به میوه انجیر را پیدا نکند. خسارت مهم دیگر موریانه به تنه درختان می باشد که این موضوع بیشتر در درختانی که به دلیل آفت و بیماری دچار ضعف شده اند مشاهده می گردد.