موش

موقعی که میوه های انجیر به زیر درختان ریخته می شوند (هنگام برداشت محصول) موش ها شروع به تغذیه و جمع آوری و بردن میوه ها به لانه خود می کنند. اگر جمعیت موش ها کنترل نشود خسارت آنها نسبتا زیاد می باشد. جهت مبارزه با آنها از سموم موش کش نظیر فسفر دو زنگ استفاده می شود ولی نکته مهم این است که قبل از فصل برداشت انجیر بایستی عملیات مبارزه با موش ها انجام گیرد.