مگس سرکه Drosophilla .SP

این حشرات معمولا به میوه های در حال ترشیدگی حمله می کنند ولی وقتی تراکم آن ها زیاد باشد، به  میوه های رسیده سالم نیز حمله کرده و از سوراخ انتهائی میوه وارد ان شده و تخمریزی می کنند.  حشرات کامل این آفت ناقل مخمرهای علل ترشیدگی بوده و همراه با تخمریزی، شرایط فساد میوه را  فراهم می کنند. البته میوه های زخم خورده و ترکیده شانس فسادپذیزی بیشتری دارند. این مسئله در  مورد موستانها نیز صادق است و از انگورهائی که در اثر ابتلاء به سفیدک های انگور یا پروانه های  خوشه خوار ترکیده یا زخم دار می باشند، مورد حمله مگس سرکه قرار گرفته و به سرعت از بین می روند. 

زیست شناسی مگس سرکه 

لارو مگس سرکه سفید رنگ و با سر باریک است که بسادگی از لاروهای سوسک میوه خوار قابل تمیز  است. گونه وحشی این مگس ها زرذ متمایل به قهوه ای بوده که طول آن ها 3 میلی متر است . دوره زندگی این مگس در درجه حرارت های مختلف متفاوت می باشد که از 8تا 50 روز متغیر است. مگس سرکه در درجه حرارت حدود 13 تا 29 درجه سانتی گراد فعال می باشد.   

راه های مبارزه 

بهترین راه مبارزه با این آفت نیز جمع آوری میوه های لهیده و در حال فساد و مدفون کردن آن ها در زیر  خاک است. تربیت و هرس درختان در فصل زمستان باعث افزایش نورگیری و کاهش خسارت میوه به  آفت مگس سرکه می گردد، عدم آبیاری در فصل برداشت به منظور کاهش رطوبت در زمان رسیدگی میوه،  استفاده از مبارزه رفتاری و تله طعمه ای محتوی پروتئین هیدرولیزات  2/5 درصد، استفاده از بقایای میوه  مسموم به حشره کش به عنوان طعمه، از جمله اقداماتی است که در صورت اجرا کردن در باغات انجیر  میزان خسارت این میوه را به شدت کاهش خواهد داد. کمااینکه در موستان ها نیز باید با جلوگیری از  خسارت سفیدک ها و پروانه های خوشه خوار مانع راه یافتن مگس سرکه بداخل میوه گردید.