مینوز برگ انجیر Opostega sp

در سال های اخیر روی برگ درختان انجیر واقع در شهر اصفهان و حومه،  این خسارت مشاهده گردیده است. خسارت این آفت به صورت لکه هایی بر روی سطح برگ مشاهده می شود که در حالت شدید  آن این لکه ها تمام سطح برگ را می پوشاند. رنگ این پروانه، کرم براق و عرض آن با بالهای باز  ۴ میلی متر می باشد. ریشک های بالها مخصوصا بالهای عقبی بسیار بلند است و این بالها به صورت  باریک و نوک تیز در آمده اند. شاخکها دارای ۲۰ بند می باشند و موهای روی پیشانی برجسته و به  صورت کپه ای است.  

لارو کامل زرد رنگ و به طول ۶-۴ میلی متر با کپسول سر مشخص است. تخم ها گرد و پولک مانند  به رنگ زرد کم رنگ می باشند. زمستان گذرانی آفت به صورت پیش شفیره داخل پیله ابریشمی  در درزها و شیارهای باریک شاخه و تنه درختان یا در خلل فرج بقایای گیاهی می باشد. پروانه های  نسل زمستانه از اواسط اردیبهشت خارج می شوند. تخم ریزی به صورت انفرادی پشت برگها و  در کنار رگبرگها انجام گردیده و لاروهای سن یک در محل اتصال تخم به برگ وارد پارانشیم گردیده  و پس از حفر دالانی با شکل نامنظم لکه زاویه داری را تشکیل می دهد که تابع رگبندی برگ  می باشد و به همین دلیل نام این آفت ، مینوز لکه زاویه ای برگ انجیر پیشنهاد شده است.  لاروها پس از تکمیل تغذیه و رشد کامل با سوراخ کردن اپیدرم تحتانی از زیر برگ خارج شده و  توسط تارهای ابریشمی آویزان می شوند تا زمستان گذرانی کنند بناراین این آفت به ندرت روی برگ با تنیدن پیله ابریشمی شفیره می گردد. در شرایط طبیعی حدود 30% از لارو ها پارازیته می شوند که یکی از پارازیت هازنبوری از خانواده Entodontidae تشخیص داده شده است. این آفت فقط روی انجیر فعالیت داشته و تاکنون میزبان دیگری برای آن دیده نشده است.