پرندگان

یکی از مشکلات مهم درختان انجیر خسارت پرندگان در زمان برداشت میوه می باشد که خسارت مزبور در اوایل فصل رسیدن میوه انجیر در مرداد به ویژه در باغاتی که میو هآن ها  زودتر می رسند و نیز خسارت پرندگان در باغاتی که به صورت تکی و مجزا از باغات دیگر کشت شوند بیشتر می باشد .پرندگان با خوردن قسمتی از میوه انجیر خسارت زیادی به میوه وارد می کنند و منجر به کاهش کمی و کیفی میوه انجیر می شوند. مبارزه با پرندگان نسبت به دیگر آفات درخت انجیر متفاوت است. در مناطقی که خسارت پرندگان شدید می باشد باغداران جهت جلوگیری از خسارت با بستن تورهای نازکی در اطراف درختان مانع از خوردن میوه انجير توسط پرندگان می شوند. گرچه این روش در جلوگیری از خسارت پرندگان به میوه انجیر موثر می باشد ولی با توجه به اینکه لازم است کل تاج درختان با تور پوشیده شود هزینه زیادی در بر داشته که این موضوع به ویژه با توجه به کم دوام بودن تور و پاره شدن سریع آنها به علت تماس آنها با شاخ و برگ درختان (بر اثر باد و یا سایر عوامل) از مشکلات مهم این روش مبارزه می باشد. 

آویزان کردن نوار های رنگی ، حلقه های CD و وسایل فلزی به درخت ( برخورد وسایل با هم و ایجاد سر و صدا که منجر به فرار پرندگان و مانع از نزدیک شدن آنها به درختان می شود ) نیز یکی دیگر از روش های کاهش خسارت پرندگان است. 

علاوه بر این  روش ها، یکی از باغداران انجیر در روستای گرده با استفاده از تکه پارچه هایی شبیه مار و بستن آن ها در درختان توانسته است از خسارت جلوگیری کند.