کنه تارتن انجیر Eotetranychus hirsti

درمیان آفات انجیر که از عوامل مهم کاهش توليد آن محسوب میشوند کنه ها از اهمیت ویژه ای  برخوردارند. تاکنون کنه های گیاه خوار متعددی از روی انجیر جمع آوری و گزارش شده است. ولی در این  میان ، کنه تارتن E. hirsti مهمترین آفت و عمده ترین عامل نقصان تولید در مناطق انجیرکاری ایران و  برخی نقاط جهان به شمار می آید. علاوه بر کنه تارتن انجیر، کنه دو نقطه ای ترکستانی Tetranychus turkestani و کنه شرقی, Eotetranychus orientalis به عنوان مهمترین آفت انجیر در ایران محسوب  می شوند. 

کنه تارتن انجیر با تغذیه از شیره سلولی برگ به آن آسیب می رساند.این آفت در صورت طفیان ، موجب برگ ریزی و خزان زودرس درخت انجیر خواهد شد. که در این صورت میوهای انجیر نارس مانده و در نهایت می ریزند. کنه انجیر سلولهای پارانشیم برگ را سوراخ کرده و محتویات آن را می مکد و بدین صورت  مواد غذایی مورد نیاز خود را تأمین می کند. در اثر فعالیت کنه تارتن ابتدا لکه های روشن در برگ ایجاد  میشود که این لکه ها در مقابل نور خورشید به خوبی قابل رؤیت هستند. با ادامه خسارت ، لکه های به  رنگ سبز مایل به آبی و سپس به قهوه ای تغییر رنگ داده و در نهایت برگ خشک شده و می ریزد. کنه  تارتن انجیر عمدتا از سطح زیرین برگ که پرزهای متراکمی دارد تغذیه می کند و در صورت آلودگی شدید  در سطح بالایی برگ و بر روی میوه نیز فعالیت می کند. از مهمترین علائم خسارت کنه تارتن خاک آلود  شدن برگ درختان آلوده و تغییر رنگ برگها به قهوه ای که حالت سوختگی به خود گرفته و همچنین تنیدن شدن تار روی برگ ها است.علاوه بر این، ریزش برگها که موجب توقف فعالیت فتوسنتزی شده باعث  کاهش ذخایر درخت می شود. 

زیست شناسی 

کنه تارتن انجیر ، کنه هایی ریز و به رنگ زرد کاهی متمایل به سبز که گاهی اوقات چندین لکه تیره رنگ  در دو طرف بدن آنها مشاهده می شود. طول عمر کنه ها بین ۱۸ تا ۲۳ روز است و زمان لازم برای تبدیل  تخم به کنه کامل بین ۶ تا ۸ روز است. یک کنه ماده در طول زندگی خود بین ۳۵ تا ۵۰ تخم می گذارد.  مراحل رشد کنه انحير عبارتند از: تخم ، لارو ، پوره سن اول ، پوره سن دوم و کنه کامل. 

زمستان گذرانی کنه تارتن انجیر 

کنه های زمستان گذران تارتن انجیر از دهه سوم شهریورماه در پشت برگها ظاهر شده. کنه های زمستان  گذران از نظر رنگ با کنه های تابستانی متفارت می باشند. کنه های زمستان گذران به رنگ قرمز نارنجی  بوده و از نظر اندازه نیز اندکی درشت تر می باشند.زمستان گذرانی کنه تارتن انجیر منحصربه ماده های  می باشد. ماده های زمستان گذران نسبت به ماده های تابستانی اشتهای کمتری داشته و کمتر تغذیه  می کنند و تحرک کمتری دارند. کنه ها از اواخر مهر و درطول آبان محل خود در روی برگها را ترک کرده و  به روی سرشاخه ها منتقل می شوند. آنها به حرکت خود در روی ساقه ها ادامه داده و نهایتا به زیر  پوستکهای اطراف ساقه درختان و یا به داخل خاک اطراف طوقه درختان رفته و در آنجا زمستان گذرانی می کنند. تعداد ده گونه شکارگر (چهارگونه کنه و شش گونه حشره ) به عنوان شکارگرهای کنه تارتن انجیر  شناسایی شده اند. 

مبارزه شیمیایی با کنه تارتن انجير 

برای مبارزه با آفات انجیر از جمله کنه انجیر می توان از سموم و کنه کش های مختلف استفاده کرد در اینجا با چند نوع کنه کش موثر بر روی کنه تارتن انجیر آشنا می شویم. 

سم انویدوراسپید 

این سم شامل ۲۲۲ گرم ماده موثره اسپیرودیکلوفن و ۱۸ گرم ماده موثره آبامکتین می باشد. انویدور با ماده موثره اسپیرودیکلوفن، کنه کشی تماسی است که تمام مراحل رشدي کنه ها (غیر از نرها) حتی ماده هاي بالغ و تخم آن ها را کنترل می کند. سم آبامکتین از جمله حشره و کنه کشهاي انتخابی با خاصیت تماسی ، گوارشی و نفوذي است. از این کنه کش می توان در مبارزه شیمیایی با کنه تارتن انجیر استفاده کرد. 

کنه کش هگزاتیازوکس -نیسورون Nissorun®) ۱۰% EC ) 

کنه کش هگزا تیازوکس ، کنه کش تماسی، گوارشی و نفوذی با اثر تخم کشی، لارو کشی و نمف کشی است. این سم روی حشره بالغ اثر ندارد اما موجب عقیمی و مرگ تخم حشرات ماده می شود. میزان مصرف  برای نابودی کنه تارتن بین 5/0تا 7/0لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب. 

بروموپروپیلات -نئورون Neoron®) ۲۵% EC ) 

کنه کش غیر سیستمیک و تماسی که دارای دوام طولانی است. بر روی تمام مراحل زندگی کنه ( تخم ، پوره و کنه بالغ ) تاثیرگذار میباشد. میزان مصرف این کنه کش برای از بین بردن آفت کنه تارتن ۱ لیتر در هزار  لیتر آب است. 

آباماکتین -ورتی مک Vertimec®) ۱٫۸% EC ) 

برای مبارزه با کنه تارتن انجیر می توان از کنه کش آباماکتین به میزان 5/0در ۱۰۰۰ لیتر آب استفاده کرد.  این حشره کش و کنه کش درای خاصیت تماسی، گوارشی، نفوذی است. 

کلوفنتزین -آپولو Apollo®) ۵۰% SC)  

کنه کش غیر سیستماتیک ، تماسی با خاصیت تخم کشی و دارای دوام طولانی ، این کنه کش روی تخم  ها و مراحل اولیه آفات انجیر از جمله کنه تارتن موثر است. ولی بر روی کنه های بالغ تاثیر نداشته به  همین  دلیل باید با سایر کنه کشها به کار برده شود. میزان مصرف  5/0لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب.