رقم:  سبز

ویژگی ها:  دير رس، رنگ ميوه زرد مايل به سبز،خشكباري است و بصورت ديم كشت ميشود

معایب:   حساس به کنه تارتن 

رقم:  سیاه 

ویژگی ها:  ميانرس ،رنگ ميوه سياه،.طعم ميوه شيرين ،مصرف تازه خوري، قابليت نگهداري و تبديل دارد

معایب:  عمر انباری کم

رقم: منجیفی

ویژگی ها:  ميان رس ،رنگ ميوه زرد،.قابليت نگهداري، تبديل ومصرف تازه خوري دارد   

معایب:  حساس به مگس میوه 

رقم: زرد   

ویژگی ها:  زود رس، رنگ ميوه زرد مايل به سبز،قابليت نگهداري،تبديل ومصرف تازه خوري دارد

 

  رقم: سیاه

ویژگی ها:  ميانرس، رنگ ميوه بنفش مايل به سياه، مصرف تازه خوري دارد

 

رقم: کشانی  

ویژگی ها:  ميان رس ،رنگ ميوه قرمز تبره، شيرين، مصرف تازه خوري دارد 

 

رقم: زرد پوست پیازی ساوه

ویژگی ها:  رنگ ميوه زرد، پوست ميوه نازك،.مصرف تازه خوري دارد

معایب:  عمر انباری کم