بر انجیر پوز دنبالی

رقم انجیر:   برانجیرپوزدنبالی

خاستگاه: فارس- استهبان

نوع انجیر: گرده ­افشان

سطح اهمیت تجاری: استان فارس