رقم رونو

رقم انجیر:   رونو

خاستگاه: فارس- استهبان

نوع انجیر: تازه خوری

سطح اهمیت تجاری: استان فارس