رقم سبز

رقم انجیر:   سبز

خاستگاه: فارس- استهبان

نوع انجیر: خشکباری

سطح اهمیت تجاری: بین المللی