رقم سیاه استهبان

رقم انجیر:   سیاه استهبان

خاستگاه: فارس- استهبان

نوع انجیر: تازه ­خوری

سطح اهمیت تجاری: استان فارس