رقم متی

رقم انجیر:   متی

خاستگاه: فارس- استهبان

نوع انجیر: تازه ­خوری

سطح اهمیت تجاری: استان فارس