رقم مشکی

رقم انجیر:   مشکی

خاستگاه: لرستان

نوع انجیر: تازه خوری

سطح اهمیت تجاری: استانی