رقم منجیفی

رقم انجیر:   منجیفی

خاستگاه: کرمانشاه-اسلام آباد غرب

نوع انجیر: خشکباری

سطح اهمیت تجاری: بین المللی