رقم مهارلویی

رقم انجیر:   مهارلویی

خاستگاه: فارس-سروستان

نوع انجیر: گرده­ افشان

سطح اهمیت تجاری: استان فارس