رقم کشکی

رقم انجیر:   کشکی

خاستگاه: فارس- استهبان

نوع انجیر: تازه­ خوری

سطح اهمیت تجاری: محلی