درآمد کشور از صادرات انجیر چقدر بوده است؟

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 96 قریب به 77 تن انجير تازه يا خشک کرده، از کشور صادر شده است.

ادامه خواندن درآمد کشور از صادرات انجیر چقدر بوده است؟